Juridische mededeling

Algemene voorwaarden
Welkom op thundershirt.nl

Deze website is eigendom en wordt beheerd door:

CEVA SANTE ANIMALE B.V. (aangeduid met CEVA)

Kantooradres:
Tiendweg 8C – 2671 SB NAALDWIJK
Postbus 67 – 2670 AB NAALDWIJK

Tel. : +31 (0)174 643 930
E-mail: info@ceva.nl

Registratienummer: 24222623
Plaats van registratie: Naaldwijk

Het gebruik van de Site wordt beheerst door deze gebruiksvoorwaarden.
Door de site te bezoeken, stemt de internetgebruiker ermee in om de hieronder gedefinieerde gebruiksvoorwaarden na te leven en te respecteren. De internetgebruiker erkent deze gebruiksvoorwaarden in hun geheel te hebben waargenomen, begrepen en aanvaard. Als de internetgebruiker één van deze gebruiksvoorwaarden weigert, wordt de gebruiker beperkt en verzocht om niet door de Site te navigeren.
Van het ene land naar het andere worden productlijnen aangepast aan de lokale vraag en zijn ze onderworpen aan lokale wettelijke eisen. De productspecificaties op deze website zijn voor de Nederlandse en Belgische markt. Raadpleeg voor meer informatie de Ceva Santé Animale-site van het betreffende land.
CEVA betekent hierna CEVA ANIMAL HEALTH LIMITED of haar moedermaatschappij CEVA SANTE ANIMALE of andere CEVA-bedrijven. Op deze website kunnen we soms “CEVA”, “wij” of “ons” gebruiken wanneer we verwijzen naar CEVA-bedrijven in het algemeen of waar geen nuttig doel wordt gediend door het identificeren van een bepaald CEVA-bedrijf.

Deze website kan linken bevatten naar externe websites. Wanneer je dergelijke link volgt, kunnen er externe website verschijnen als volledig scherm (als je de knop Vorige in je browser gebruikt keer je terug naar deze website) of in sommige gevallen kan deze verschijnen binnen het kader van deze website (je kan dan terug keren naar deze website met behulp van de navigatieknoppen binnen het frame). Wanneer een externe website verschijnt, dan is dit puur voor het gemak van de navigatie om terug te keren naar deze website en duidt niet op enige verantwoordelijkheid van onze kant voor de betreffende externe website, zelfs als het een website is die eigendom is van ons en wordt beheerd door een ander CEVA-bedrijf. Deze linken worden verstrekt om je te helpen snel en gemakkelijk relevante websites, diensten en/of producten te vinden die voor jou interessant kunnen zijn. Het is jou verantwoordelijkheid om te beslissen of diensten en/of producten die beschikbaar zijn via één van deze websites geschikt zijn voor jou doeleinden. CEVA is niet verantwoordelijk voor de eigenaren of exploitanten van deze websites of voor goederen of diensten die zij leveren of voor de inhoud van hun websites en geeft of gaat geen voorwaarden, garanties of andere voorwaarden of verklaringen aan met betrekking tot een van deze of aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot een van deze (inclusief enige aansprakelijkheid die voortvloeit uit een claim dat de inhoud van een externe website waarop deze website bevat een link die inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van derden).
Alle informatie of adviezen die via deze website worden verstrekt, is in het belang van algemeen aard, je kan jouw beslissing niet alleen hierop baseren. CEVA probeert ervoor te zorgen dat alle informatie die als onderdeel van deze website wordt verstrekt correct is op het moment van opname op de website, maar garandeert niet de juistheid van dergelijke informatie. CEVA is niet aansprakelijk voor enige actie die je onderneemt als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informatie of advies of voor enig verlies of schade die je lijdt als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informatie of adviezen.
CEVA behoudt zich het recht om alle informatie die via Forum wordt verstrekt of verzonden, te controleren. CEVA heeft het recht om zonder voorafgaande kennisgeving, geplaatst materiaal te beoordelen, verwijderen of anderszins blokkeren.
Indien deze site jou de mogelijkheid biedt om deel te nemen aan of te lezen van een forum, houd er dan rekening mee dat alle mededelingen die op het forum worden geplaatst, de standpunten vertegenwoordigen van de persoon die deze mededelingen heeft geplaatst en niet mogen worden opgevat als de standpunten van CEVA. CEVA aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor alles wat door een gebruiker van het formum op het forum wordt geplaatst. Je mag het forum niet gebruiken om informatie of afbeeldingen te plaatsen, te uploaden of anderszins te verzenden die lasterlijk, een schending van de privacy of anderszins onwettig zijn.

Algemene voorwaarden
Deze website bevat materiaal waaronder tekst, foto’s, beelden en geluiden, dat wordt beschermd door auteursrecht en/of andere intellectuele eigendomsrechten.

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten van deze website zijn eigendom van CEVA of zijn in licentie gegeven door de eigenaar(s) van die rechten, zodat zij dit materiaal kunnen gebruiken als onderdeel van deze website.
Deze website bevat ook handelsmerken, waaronder het handelsmerk “ThunderShirt”. Alle handelsmerken op deze website behoren toe aan CEVA of zijn door de eigenaar(s) van die merken in licentie gegeven voor gebruik op deze website.

Je kunt:

toegang tot enig deel van de website, tenzij een wachtwoord wordt gevraagd;
druk één exemplaar van een of alle pagina’s af voor uw eigen persoonlijke referentie.

Je mag niet:

kopiëren (hetzij door het afdrukken op papier, opslaan op schijf, downloaden op enige andere wijze), distribueren (inclusief het verspreiden van kopieën), uitzenden, wijzigen of manipuleren op enigerlei wijze of anderszins gebruik maken van materiaal op de website, behalve zoals uiteengezet onder “Je mag”. Deze beperkingen zijn van toepassing op al het materiaal dat op de website staat of een deel daarvan;
Je dient alle kennisgevingen van auteursrechten, handelsmerken of andere intellectuele eigendomsrechten die in het oorspronkelijke materiaal zijn opgenomen, te verwijderen uit materiaal dat van de website is gekopieerd of afgedrukt;

zonder onze schriftelijke toestemming.
Als je een hypertekst of een andere link naar deze website wilt opnemen, neem dan contact op met de website-editor (info@ceva.nl met vermelding van:)

de URL(‘s) van de webpagina(‘s) waaruit je wilt linken naar deze website
de URL(‘s) van de webpagina(‘s) op deze website waarnaar je wilt linken
en wij zullen jouw verzoek in overweging nemen. Wij beslissingen of wij akkoord gaan met jouw verzoek of niet.

Wijzigingen in algemene voorwaarden
CEVA kan de bovenstaande algemene voorwaarden en disclaimer van tijd tot tijd wijzigen. Door op deze website te surfen, accepteer je de huidige algemene voorwaarden en disclaimer, deze dien je bij elk bezoek aan de site te controleren.

Wijzigingen aan/werking van de website
CEVA kan het formaat en de inhoud van deze website te allen tijde wijzigen.
CEVA kan de werking van deze website opschorten voor ondersteunings- of onderhoudswerkzaamheden, om de inhoud bij te werken of om enige andere reden.
CEVA behoudt zich het recht voor om de toegang tot deze website op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen.

Gegevensbescherming
Persoonlijke gegevens die via deze website aan CEVA worden verstrekt, worden alleen gebruikt in overeenstemming met ons privacybeleid. Lees dit zorgvuldig door voordat je verder gaat. Door je persoonlijke gegevens aan ons te verstrekken, stemt je in met het gebruik van ons privacybeleid.

Klachtenprocedure
Als je een vraag of klacht hebt over deze website, neem dan contact op met de ThunderShirt.nl website Editor op: info@ceva.nl

Jurisdictie
Deze voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Nederlands recht en in het geval van een geschil met betrekking tot deze voorwaarden of een geschil met betrekking tot de website, hetzij in contract of onrechtmatige daad of anderszins, zullen de Nederlandse rechtbanken niet-exclusieve jurisdictie over een dergelijk geschil hebben.

Privacybeleid

Wij respecteren de privacy van iedereen die deze site bezoekt. Lees ons Privacybeleid zorgvuldig door, zodat je begrijpt hoe wij de persoonlijke informatie die je aan ons verstrekt verzamelen en gebruiken.

Door je persoonlijke gegevens met ons te delen, geef je toestemming met het openbaarmakingen. Dit beleid wordt hiernaar verwezen.

Wat houdt dit privacybeleid in?

Dit privacybeleid heeft betrekking op ons gebruik van jouw persoonlijke informatie die wordt verzameld via of in verband met deze site. Voor de toepassing van dit beleid betekent “deze site” de ThunderShirt.nl website, die links bevat naar andere CEVA websites.

Andere CEVA-websites kunnen privacybeleid bevatten dat afwijkt van dit privacybeleid. Dit privacybeleid heeft betrekking op de ThunderShirt.nl website. Raadpleeg tijdens je reis door de CEVA-websites het privacybeleid van elke website die je bezoekt en ga er niet vanuit dat dit privacybeleid van toepassing is op alle CEVA-websites.

Wie is verantwoordelijk voor de persoonlijke informatie die op deze site wordt verzameld?

CEVA beheert de persoonsgegevens die op deze site worden verzameld.

Speciale mededeling – als je jonger bent dan 18 jaar

Als je jonger bent dan 18 jaar, stuur ons dan niet jouw persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld je naam, adres en e-mailadres). Als je jonger bent dan 18 jaar bent en je wilt een vraag stellen of deze site gebruiken, waarbij je persoonlijke gegevens moet verstrekken, vraag dan je ouder of voogd dit namens jou te doen.

Verzameling en gebruik van informatie

Wij kunnen persoonlijke informatie (waaronder naam, adres, telefoonnummer en e-mail) verzamelen en gebruiken om:

reageren op vragen of verzoeken die door jou zijn ingediend,
Jouw ingediende bestellingen of aanvragen te verwerken,
onze verplichtingen met betrekking tot een overeenkomst die je met ons hebt te beheren of anderszins uit te voeren,
problemen met aan jou geleverde goederen of diensten te voorzien en op te lossen,
producten of diensten te creëren die aan jouw behoeften kunnen voldoen.
Als onderdeel van de diensten die aan jou via onze site worden aangeboden, kan de informatie die je aan ons verstrekt, worden overgedragen naar landen buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”). Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als een van onze servers zich van tijd tot tijd in een land buiten de EER bevindt of als een van onze serviceproviders zich in een land buiten de EER bevindt. Deze landen hebben mogelijk geen vergelijkbare wetgeving inzake gegevensbescherming als de EER. Als we jouw informatie op deze manier buiten de EER overdragen, zullen we stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat jouw privacy rechten beschermd blijven. Bovendien, als je onze diensten gebruikt terwijl jij buiten de EER bevindt, kan jouw informatie buiten de EER worden overgedragen om je die diensten te leveren.

Behalve zoals uiteengezet in dit privacybeleid, zullen we geen persoonlijk identificeerbare informatie openbaar maken zonder jouw toestemming, tenzij we wettelijk gerechtigd of verplicht zijn om dit te doen (bijvoorbeeld als dit vereist is door een juridisch proces of met het oog op het voorkomen van fraude of andere criminaliteit) of indien wij van mening zijn dat een dergelijke actie noodzakelijk is om onze rechten, eigendom of persoonlijke veiligheid en die van onze gebruikers/klanten enz. te beschermen en/of te verdedigen.

Aanvullende informatie verstrekken en jouw informatie delen

Van tijd tot tijd willen we jouw persoonlijke gegevens gebruiken voor andere doeleinden dan zoals uiteengezet in het bovenstaande gedeelte. Wij zijn van mening dat je baat zult hebben bij dit aanvullende gebruik. We begrijpen echter dat je misschien niet wilt dat we jouw informatie op deze manier gebruiken. We zullen jouw informatie niet gebruiken voor de hieronder uiteengezette doeleinden, tenzij je bij het verstrekken van de informatie of later uitdrukkelijk mee hebt ingestemd dat wij uw informatie op deze wijze mogen gebruiken en u zich vervolgens niet hebt afgemeld. Bovendien, als je op enig moment wenst dat wij jouw informatie niet meer gebruiken voor een of alle van de onderstaande doeleinden, laat het ons dan weten. Wij zullen het gebruik van jouw informatie voor deze doeleinden stopzetten zodra dit redelijkerwijs mogelijk is. In dat geval zullen wij jouw persoonsgegevens echter blijven gebruiken voor de in het bovenstaande punt genoemde doeleinden zolang dat redelijkerwijs mogelijk is.

Van tijd tot tijd kunnen we de informatie die je ons verstrekt gebruiken voor:

marktonderzoek en het bijhouden van verkoopgegevens
Wij informeren jou over onze producten en diensten, doormiddel van telefonisch contact
het verstrekken van de informatie aan CEVA gelieerde kantoren en bedrijven, die zich mogelijk buiten de EER bevinden, om hen in staat te stellen jou informatie te sturen die voor jou van belang kan zijn.
Gebruik van jouw gegevens door gelieerde ondernemingen

Deze site en de diensten die op deze site worden aangeboden, kunnen in de toekomst worden overgedragen aan een van onze gelieerde bedrijven, hetzij als onderdeel van een groepsherstructurering of anderszins. We kunnen daarom jouw persoonlijke informatie overdragen aan elk gelieerd bedrijf dat in de toekomst eigenaar is van deze site of exploiteert de diensten die beschikbaar zijn op deze site, maar een dergelijk bedrijf zal jouw persoonlijke informatie te allen tijde gebruiken in overeenstemming met dit privacybeleid.

Verzameling van niet-persoonlijke informatie

We kunnen niet-persoonlijke informatie automatisch van jou verzamelen, zoals het type internetbrowser dat je gebruikt of de website die jou naar onze site heeft gelinkt. We kunnen ook gegevens samenvoegen die je op de site hebt ingediend (bijvoorbeeld je leeftijd en de stad waar je woont). Je kunt niet worden geïdentificeerd aan de hand van deze informatie en deze wordt alleen gebruikt om ons te helpen bij het leveren van een effectieve service op deze website. We kunnen deze niet-persoonlijke of geaggregeerde gegevens van tijd tot tijd aan derden verstrekken voor gebruik in verband met deze site.

Het gebruik van cookies

We kunnen bepaalde informatie (algemeen bekend als een “cookie”) op jouw computer opslaan wanneer je onze site bekijkt. We kunnen deze cookies lezen voor informatiedoeleinden wanneer je onze website opnieuw bezoekt. Het soort informatie dat wij verzamelen doordat een cookie door jou wordt geaccepteerd, is specifiek voor jouw pc en omvat het IP-adres, de datum en tijdstip waarop de pc de website heeft bezocht, welke delen van onze website zijn bekeken en of de gevraagde webpagina’s met succes zijn afgeleverd. Deze informatie is anoniem; het vertegenwoordigt een computer in plaats van een persoon.

Wij gebruiken de cookie-informatie om onze kennis van het gebruik van onze website te verbeteren en om vast te kunnen stellen of de website optimaal functioneert. Dit stelt ons in staat om ons webaanbod voor jou te verbeteren en hiermee bieden wij een plezierige en innovatieve online ervaring.

Je kunt deze informatie wissen of blokkeren door de instellingen van jouw computer te wijzigen (raadpleeg jouw helpschermen of handleidingen). Als je deze informatie wist of blokkeert, is het mogelijk dat je sommige functies van de site niet kunt gebruiken.

E-mail, [Feedback] en Forum faciliteiten

Als deze site op enig moment een e-mail, [feedback] of forumfaciliteiten aanbiedt, dan kunnen we de informatie verzamelen die jij openbaar maakt. Dergelijke informatie zal worden gebruikt conform onze privacybeleid.

We houden jouw gegevens nauwkeurig bij

Wij streven ernaar om onze informatie over jou zo nauwkeurig mogelijk te bewaren. Als je de verstrekte gegevens wilt bekijken of wijzigen, neem dan contact met ons op zoals hieronder beschreven staat.

Beveiliging van jouw persoonsgegevens

Wij hebben technologie en beleid ingevoerd met het doel uw privacy te beschermen tegen ongeoorloofde toegang en oneigenlijk gebruik en zullen deze maatregelen bijwerken zodra nieuwe technologie beschikbaar komt.

Gebruik van jouw persoonlijke informatie die je aan andere websites verstrekt

Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid en de praktijken van andere websites, zelfs als:

Via de links van onze website heb je de website van derde bezocht; of
Je bent naar onze website gelinkt via een website van een derde partij.
We raden je aan het beleid van elke site die je bezoekt te controleren en contact op te nemen met de eigenaar of exploitant van dergelijke websites als je zorgen maakt of vragen hebt.

Zal dit privacybeleid veranderen?

Van tijd tot tijd kunnen we wijzigingen aanbrengen in dit privacybeleid. Als we substantiële wijzigingen aanbrengen waarop we jou persoonlijke gegevens gebruiken, zullen we deze wijzigingen op deze pagina plaatsen en zullen we ons best doen om jou op de hoogte te stellen van belangrijke wijzigingen. Controleer van tijd tot tijd ons privacybeleid.

Neem contact met ons op via?

Als je op enig moment contact met ons wilt opnemen over ons privacybeleid, kan je dit doen door een e-mail te sturen naar info@ceva.nl

Markering en Kennisgeving van Patent

Deze internetposting is bedoeld als kennisgeving onder 35 USC § 287 (a).

ThunderShirt-producten kunnen gedekt zijn door één of meer van de volgende patenten, patentaanvragen of ontwerppatent, evenals andere overeenkomstige buitenlandse patenten. Ceva Animal Health/Ceva Santé Animale markeert niet al haar patenten. Door hierin verschillende patenten op te sommen, geeft Ceva Animal Health/Ceva Santé Animale niet toe dat er geen andere relevante patenten bestaan. Aanvullende Amerikaanse en buitenlandse patenten kunnen van toepassing zijn en aanvullende toepasselijke patentaanvragen kunnen in behandeling zijn in de VS en daarbuiten.

Het gepatenteerd ThunderShirt kan afzonderlijk of als onderdeel van een ander product of apparaat worden verkocht, en de vermelde patenten zijn in beide gevallen van toepassing.

Auteursrechten / Auteursrecht / Handelsmerken en modellen / Patents

Door het indienen van een foto van jouw hond (en alle andere onderwerpen op de foto) op het ThunderShirt en elk CEVA-kanaal, ga je akkoord met het volgende:

Algemene voorwaarden:

Van tijd tot tijd selecteert CEVA op Facebook, Instagram en YouTube geplaatste Content die relevant en in overeenstemming zijn met de ThunderShirt merkvisie en merkprincipes (bijv. tekst, social media post, afbeelding of video).

De Content is gekozen om te worden hergebruikt op sociale mediakanalen van CEVA op Facebook, Instagram, YouTube en/of websites van CEVA.

Wanneer jouw inhoud wordt geselecteerd, dan wordt er contact met je opgenomen via Facebook, Instagram, YouTube en wordt jou toestemming gevraagd of dat het bedrijf het kan gebruiken op zijn eigen sociale mediakanalen op Facebook, Instagram, YouTube en websites van CEVA. Je zal gevraagd worden om te reageren en deze algemene voorwaarden goed te keuren.

Als je een foto indient bij CEVA om deel te nemen aan een wedstrijd, geeft je CEVA toestemming om die foto te gebruiken voor merkinhoud.

Elke foto die wordt ingediend bij de sociale kanalen van CEVA en ThunderShirt (Facebook, Instagram, YouTube) kan door ThunderShirt zelf worden gebrandmerkt of als kopie bij het bericht worden gevoegd.

Je garandeert dat de Inhoud je eigen creatie is en dat niets afkomstig is van derden.

Door het vrijgeven van de Inhoud verleent de Deelnemer aan de Onderneming en haar filialen een niet-exclusief, wereldwijd overdraagbaar, royaltyvrij, onherroepelijk, eeuwigdurend recht en licentie zonder compensatie om de Inhoud te gebruiken zoals beschreven, op hun Facebook, Instagram, YouTube en CEVA websites.

De beslissing van het bedrijf is bindend in alle zaken met betrekking tot deze Activiteit en er wordt geen correspondentie aangegaan.